Til forside
 

Nybro

Gammel Skolevej 40, 6731 Tjæreborg
Matr. nr. 1, Spøttrup, Sneum
Esbjerg Kommune, Ribe Amt

Fredningsforhold
1987: Den trelængede gård og ovnhuset
1987: Bevaringsdeklaration i.h.t. bygningsfredningsloven

Identifikation:
Bygning 001: stuehus
Bygning 002: staldlænge (vestlænge, svinestald)
Bygning 003: staldlænge (del af nordlænge)
Bygning 005: lade (del af nordlænge)
Bygning 006: ovnhus


Fig 1: Oversigtstegning af gårdanlægget

Beskrivelse
Ejendommen blev i 1797 udstykket fra Sneumgård. I 1801 brændte den tidligere gård - "Spøttrup-gård" - og "Nybro" blev opført. Navnet henviser til en bro over Sneum å, der fandtes på stedet frem til 1823. De murede initialer og årstallet i stuehusets vestgavl vidner om, at det er en slægtsgård.

Gården omfatter tre sammenbyggede, grundmurede og stråtækte længer. Stuehuslængen er opført 1801 og formentlig ombygget i midten af 1800-årene. Staldlængen mod vest fik sin nuværende skikkelse i 1886. Ladebygningen mod nord dateres samme år, men er senere blevet forlænget med 6 fag. En tilbygning til ladebygningen mod nord fra begyndelsen af 1950'erne blev nedtaget i 1995 og et nyt fritliggende maskinhus opført. Ovn- eller bagehuset i haven, der afgrænses af en gren af Sneum å, er formentlig samtidigt med stuehuslængen.

Den nuværende ejer, som flyttede ind på ejendommen i 1990, anvender i dag driftsbygningerne til hobbyværksted og andre sekundære formål.


Fig 2:Stuehuset set fra sydøst og det fritliggende ovnhus 1992 (SMS)


Fig 3: Gårdanlægget set fra vest 1992 (SMS)


Fredningssagen
I 1984 publicerede Esbjerg Museum: "Landbygninger i Esbjerg kommune" og på baggrund af registrantens resultater foreslår museet i efteråret 1985 fredning af seks gårdanlæg.

Fredningsforslaget på Nybro begrundes med, at gården "både i sit ydre og indre er usædvanligt godt bevaret. Samtidig er det en af de ældste daterede grundmurede gårde i Sydvestjylland, utraditionelt dateret ved murede årstal i stuelængens vestgavl"…"Skal et eksempel på de ældste grundmurede gårde i Sydvestjylland udvælges til fredning, må det blive denne. Såvel beboer som ejer er meget positive over for fredning, og gården blev i 1983 præmieret for god bevaring af Esbjerg Byfond."

I august 1986 indstiller Det Særlige Bygningssyn "den trelængede gård og fritliggende ovnhus, opført i 1801" til fredning "på baggrund af bebyggelsens bygningskulturelle værdi". Tilbygningen til ladebygningen - en grundmuret bygning med eternittag - omtales ikke, da det allerede under forberedelsen af fredningssagen står klart, at ejeren ønsker at nedtage denne i forbindelse med en genopretning af de gamle bygninger.

Under den efterfølgende høring over fredningsforslaget anbefaler Esbjerg Kommunes Miljø- og planlægningsudvalg, at fredning gennemføres, og i februar 1987 træffer Planstyrelsen beslutning om fredning.

Istandsættelse og ombygning
I april 1988 afholdes møde på Nybro, da ejeren vil nytække tagene, istandsætte eller udskifte vinduerne i stuehuslængen samt delvis nyindrette beboelsen. På sigt agter ejeren at nedtage den nyere udvidelse af ladebygningen og i forbindelse hermed at retablere ladens gamle køreport.

Planstyrelsen beder "sin konsulent, arkitekt Erik Einar Holm" om at foretage en bygningsgennemgang og udarbejde forslag til nyindretning "med udgangspunkt i såvel Jeres ønsker som i de bygningshistoriske værdier", som det siges i brev til ejeren. I foråret 1989 foreligger en skitseopmåling og fotoregistrering af gården tillige med en oversigt over nødvendige istandsættelsesarbejder på tag og fag. Desuden fremlægger arkitekt, Steffen M. Søndergaard, et rekonstruktionsforsøg af stuehuslængens plan samt alternative forslag til ændring af denne.

Bygningsarbejderne er omfattende: Tagværket på alle bygningerne skal gennemgribende istandsættes og fornyes. Alle tagflader nytækkes med strå. Der skal foretages en generel murermæssig istandsættelse af alle ydervægge.

Stuehuslængens vinduer og døre - som ejeren havde tænkt sig at udskifte - skal istandsættes, og vinduerne forsynes med ekstra glaslag i form af koblede rammer. Der isættes tre nye torammede vinduer - det ene til afløsning af bryggersets trerammede vindue - de to øvrige isættes i nye murhuller i vestgavlen, hvor tillige det tidligere dørhul genåbnes.

Stuehuslængens nyindretning fastholder i alt væsentligt den eksisterende plan. Forstuen udvides med et fag, og i værelset ved siden af indrettes badeværelse. I husets vestligste fag, der oprindelig har tjent som stald, indrettes børneafdeling med kamre, og to fag af staldbygningen inddrages til boligformål. Gulve, ydervægge og lofter isoleres.

På driftsbygningerne udskiftes nyere staldvinduer med vinduer af samme ældre type som dem, der stadig findes på gården. Nye døre og porte udføres med de bestående som forlæg.

I april 1989 meddeler Planstyrelsen tilladelse til de påtænkte istandsættelsesarbejder samt til de "mindre ændringer af den nuværende planløsning, alt dog under hensyntagen til de oprindelige forhold".


Tilbageføring af vestgavl
I december 1990 foreligger et forslag til ændring af vestgavlen. Det har vist sig, efter fjernelse af det oprindelige dørhuls sekundære udmuring, at der på begge sider af døren er bevaret false for karmstolper. Denne konstruktion gentages ved den ny dør. De nye vinduer i gavlen placeres symmetrisk cirka en meter fra dørhullet. Skov- og Naturstyrelsen godkender tilbageføringen af vestgavlen.


Fig 4: Sydlængens vestgavl 1989 og 1992 (SMS)

Nyt maskinhus
I maj 1993 ansøger arkitekten om tilladelse til nedtagning af den vinkeltilbyggede længe til laden og opførelse af et nyt maskinhus. "Det nye maskinhus gives sammen bredde, facadehøjde og taghældning som det fredede bygningsanlæg nordre længe med henblik på en formmæssig tilpasning. Maskinhuset får dog egen identitet som nybygning i kraft af beklædning med stålplader." Det ny hus får et grundareal på ca. 145 m2.

Overfor Esbjerg Kommune, som fremsender byggesagen til udtalelse, tilkendegiver Skov- og Naturstyrelsen, at styrelsen "meget kan anbefale, at der meddeles tilladelse til fjernelse af det eksisterende maskinhus … og til opførelse af et nyt maskinhus som vist og beskrevet, da det påbyggede maskinhus forekommer fremmed i forhold til det ellers så velholdte bygningsanlæg og under henvisning til, at det nye maskinhus med hensyn til form og proportioner efter styrelsens opfattelse mere er i overensstemmelse med anlæggets byggetraditioner."


Fig 5: Tilbygningen til laden 1988 (SMS)


Fig 6: Tilbygningens sammenføjning med laden 1988 (SMS)


Fig 7: Ladens frilagte nordside med to nye porte 1995 (SMS)


Fig 8: Det fritliggende ny maskinhus 1995 (SMS)


Status
Ultimo november 1995 fremsender arkitekten rapporten: "Nybro, bygningshistorie, restaureringsarbejder 1990-1995", hvori der gøres status over restaureringsprojektet. Der mangler blot, at de sidste vinduer i stuehuset sættes i stand og forsynes med koblede rammer.

Ejeren ønsker nu at tage fat på de indvendige bygningsarbejder i stuehuslængen, som der tidligere er ansøgt om og givet tilladelse til fra styrelsen. Ejeren vil udføre det meste af arbejdet selv. Ved besigtigelse i sommeren 2001 kan det konstateres, at gården er færdigistandsat udvendigt og indvendigt.